Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen

ARTIKEL 1 – Definities  ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid  ARTIKEL 3 – Vooraf verstrekken van informatie door partijen  ARTIKEL 4 – De offerte  ARTIKEL 5 – Bewaarloon  ARTIKEL 6 – De overeenkomst  ARTIKEL 7 – Adreswijziging  ARTIKEL 8 – Annuleren  ARTIKEL 9 – Opzeggen van de overeenkomst door de klant  ARTIKEL 10 – Opzeggen van de overeenkomst door de bewaarnemer  ARTIKEL 11 – Teruggave  ARTIKEL 12 – Verplichtingen van de bewaarnemer  ARTIKEL 13 – Verzekering  ARTIKEL 14 – Betaling en zekerheden  ARTIKEL 15 – Aansprakelijkheid van de bewaarnemer  ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid van de klant  ARTIKEL 17 – Schademelding  ARTIKEL 18 – Schadevergoeding bij aansprakelijkheid  ARTIKEL 19 – Klachten  ARTIKEL 20 – Toepasselijk recht

ARTIKEL 1 – Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a.  klant: de bewaargever, degene die verhuisgoederen in bewaring geeft; b. bewaarnemer: opdrachtnemer die beroepsmatig verhuisgoederen in bewaring neemt. c.  bewaarnemingovereenkomst: de overeenkomst waarin de bewaarnemer zich tegenover de klant verbindt de verhuisgoederen die de klant hem toevertrouwt of zal toevertrouwen, te bewaren en terug te geven; d. verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als zodanig reeds zijn gebruikt; e. bewaarplaats: een schone en droge ruimte die geschikt is om er verhuisgoederen te bewaren; f. inventarislijst: een door de klant en de bewaarnemer ondertekende lijst, waarop de in bewaring gegeven verhuisgoederen en de zichtbare gebreken daaraan zijn vermeld.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een overeenkomst tot bewaarneming van verhuisgoederen. Partijen kunnen overeenkomen deze voorwaarden te laten gelden voor bij de verhuisgoederen behorende zaken, zoals auto’s, motorfietsen, boten en caravans. Indien in verband met de opslag c.q. bewaarneming van de verhuisgoederen een verhuizing plaatsvindt, dan zijn op de verhuizing van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Verhuizingen.

ARTIKEL 3 – Vooraf verstrekken van informatie door partijen 1. De bewaarnemer wijst de klant erop dat de klant kennis moet geven van zaken onder de in bewaring te geven verhuisgoederen die kennelijk gevaar op kunnen leveren voor de goederen die in de bergplaats worden bewaard, van zaken die een bijzondere zorg behoeven en van de aanwezigheid van voorwerpen van bijzondere waarde (waardevolle papieren, voorwerpen van edelmetaal of geldswaardige papieren) zoals genoemd in artikel 15 lid 3i van deze voorwaarden. 2. De bewaarnemer heeft het recht goederen die voor zijn bergplaats ongeschikt zijn te weigeren. In ieder geval worden niet in bewaring genomen: aan bederf onderhevige goederen, levensmiddelen, brandstoffen, ontplofbare stoffen,  wapens, drugs en overige verboden middelen. 3. De klant draagt er zorg voor, dat van elke bewaarneming bij het sluiten van de bewaarnemingovereenkomst een inventarislijst zal worden overhandigd, die als bijlage deel uitmaakt van de bewaarnemingovereenkomst. Op de inventarislijst dient zo mogelijk de door de klant opgegeven waarde van één of meerdere in bewaring gegeven zaken te worden aangegeven. 4. De bewaarnemer kan van de klant overlegging van een geldig legitimatiebewijs verlangen (paspoort of identiteitskaart).

ARTIKEL 4 – De offerte 1. De offerte voor het in bewaring nemen van verhuisgoederen wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht. 2. In de offerte worden in ieder geval vermeld: a. de begindatum en zo mogelijk de einddatum van de bewaarneming of als dat niet mogelijk is de aanduiding van onbepaalde duur; b. het bewaarloon, de betalingswijze en de betaaltermijn; c. de kosten verbonden aan het in ontvangst nemen en weer teruggeven van de verhuisgoederen (in- en uitslagkosten); d. welke zorgmaatregelen de bewaarnemer zal treffen en de kosten van die maatregelen; e. dat op de te verrichten werkzaamheden de Algemene Voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen van toepassing zijn. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden (AVBV) wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de bewaarnemingovereenkomst aan de klant verstrekt. 3.  De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum.

ARTIKEL 5 – Bewaarloon 1. Het bewaarloon, zijnde de prijs voor de bewaarneming, wordt bepaald aan de hand van het volume, gewicht of ruimtebeslag van de in bewaring te nemen verhuisgoederen, de zorg die volgens de bewaarnemingovereenkomst aan deze goederen moet worden besteed en de periode waarop de bewaarneming betrekking heeft. 2.  Tenzij schriftelijk of elektronisch anders overeengekomen maken de volgende kosten geen deel uit van het bewaarloon en worden afzonderlijk aan de klant in rekening gebracht: a. kosten die bij het afsluiten van de overeenkomst niet voorzienbaar waren maar die de bewaarnemer niettemin moet maken in verband met de overeengekomen zorg voor de in bewaring gegeven goederen of die hij moet maken om aan zijn zorgplicht te kunnen voldoen; slechts voor zover de oorzaak in de verhuisgoederen van de klant is gelegen. De bewaarnemer stelt de klant als dit mogelijk is vooraf op de hoogte van de te nemen maatregelen en de kosten. b. kosten verbonden aan het in ontvangst nemen en weer afgeven van de verhuisgoederen (in- en uitslagkosten). c. de premies en vergoedingen voor de verzekeringen zoals bedoeld in artikel 13. 3. Indien er geen bewaarloon is overeengekomen, heeft het verhuisbedrijf recht op een bewaarloon vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid. 4. Bij langdurige bewaarneming wordt het bewaarloon jaarlijks aangepast. De eerste aanpassing van het bewaarloon kan een jaar na datum van in  bewaring nemen plaatsvinden, tenzij daarvan wordt afgeweken bij overeenkomst.

ARTIKEL 6 – De overeenkomst De overeenkomst komt tot stand: − zodra de klant schriftelijk of elektronisch heeft laten weten de offerte van het verhuisbedrijf te accepteren; − indien geen offerte is uitgebracht, op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend; − zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan het verhuisbedrijf ter bewaarneming ter beschikking stelt.

ARTIKEL 7 – Adreswijziging 1. De klant is verplicht de bewaarnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk of elektronisch op de hoogte te brengen van wijzigingen van zijn adres. 2. De bewaarnemer kan volstaan met het doen van alle mededelingen aan de klant, waartoe hij uit hoofde van de bewaarnemingovereenkomst is gehouden, aan het hem laatst bekende adres. 3.  Bij afwezigheid van de klant van tenminste twee maanden dient de klant dit schriftelijk of elektronisch aan de bewaarnemer te melden en een  contactpersoon of gemachtigde aan te wijzen. 4. De bewaarnemer is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt, doordat de klant zelf niet aan de in dit artikel opgenomen verplichtingen van de klant heeft voldaan.

ARTIKEL 8 –  Annuleren De klant mag de overeenkomst annuleren. Hij is de bewaarnemer daarvoor een schadevergoeding verschuldigd van ten hoogste het bewaarloon van een maand, tenzij de bewaarnemer aantoont dat de door de annulering geleden schade aanzienlijk meer dan het bewaarloon van een maand bedraagt.

ARTIKEL 9 – Opzeggen van de overeenkomst door de klant 1. De klant kan een bewaarnemingovereenkomst tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. 2. De bewaarnemer is verplicht de in bewaring gegeven verhuisgoederen terug te geven voor het verstrijken van de opzegtermijn tegen betaling van nog niet voldaan bewaarloon, alsmede van eventuele ten laste van de klant komende kosten. De teruggave vindt zo veel mogelijk plaats op het door de klant gewenste tijdstip. 3. Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven verhuisgoederen bij de bewaarnemer voor rekening en risico van de klant met dien verstande, dat de verplichting tot het betalen van bewaarloon blijft doorlopen tot het moment waarop de verhuisgoederen aan de klant zijn teruggegeven dan wel deze door de bewaarnemer zijn verkocht of vernietigd.

ARTIKEL 10 – Opzeggen van de overeenkomst door de bewaarnemer 1. De bewaarnemer kan een bewaarnemingovereenkomst tussentijds opzeggen bij bedrijfsbeëindiging en indien voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. Hij dient het opzeggen schriftelijk of elektronisch aan de klant te berichten en een opzegtermijn van twee maanden in acht te nemen. 2. De klant is verplicht de in bewaring gegeven verhuisgoederen terug te nemen voor het verstrijken van de opzegtermijn tegen betaling van nog niet voldaan bewaarloon, alsmede van eventuele ten laste van de klant komende kosten. De teruggave vindt zo veel mogelijk plaats op het door de klant gewenste tijdstip. 3. Na het verstrijken van de opzegtermijn liggen de in bewaring gegeven verhuisgoederen bij de bewaarnemer voor rekening en risico van de klant met dien verstande, dat de verplichting tot het betalen van bewaarloon blijft doorlopen voor de duur van de (vervangende) bewaarneming of tot het moment waarop de verhuisgoederen aan de klant zijn teruggegeven dan wel deze door de bewaarnemer zijn verkocht of vernietigd. 4. In geval van bedrijfsbeëindiging geldt dat de bewaarnemer vervangende bewaarneming dient te regelen als de klant in redelijkheid niet in staat is om met een andere bewaarnemer een overeenkomst aan te gaan. Deze verplichting geldt niet bij nalatigheid aan de zijde van de klant.

ARTIKEL 11 – Teruggave 1. De bewaarde verhuisgoederen worden teruggegeven op het adres van de bewaarplaats, tenzij anders wordt overeengekomen. 2.  De bewaarde verhuisgoederen worden teruggegeven aan de klant met inachtneming van artikel 14 lid 2. Als dit niet mogelijk is worden zij  overhandigd aan degene die daartoe door de klant schriftelijk of elektronisch is gemachtigd. Als er geen gemachtigde is worden zij overhandigd aan degene die uit anderen hoofde dan de bewaarnemingovereenkomst recht heeft op teruggave daarvan, tenzij daarop beslag is gelegd en uit de  vervolging van dit beslag een verplichting tot afgifte aan de beslaglegger voortvloeit. 3.  Bij tussentijdse teruggave van een deel van de in bewaring genomen verhuisgoederen, dient een door de bewaarnemer en de klant te ondertekenen lijst te worden opgesteld, waarop de teruggegeven goederen vermeld staan. De bewaarnemer kan van de klant een zekerheidsstelling verlangen voor de voldoening van het bewaarloon, wanneer de waarde van de nog niet teruggegeven goederen daartoe aanleiding geeft of overigens, wanneer hij gegronde redenen heeft te twijfelen aan tijdige betaling van het bewaarloon in de toekomst. 4.  De bewaarnemingovereenkomst eindigt door het overlijden van de klant, wanneer de klant onder curatele wordt gesteld, aan hem/haar surseance van betaling is verleend dan wel hij/zij in staat van faillissement komt te verkeren. Het bewaarloon is alsdan verschuldigd tot en met de maand volgende op de maand waarin betreffende gebeurtenis plaatsvond. De erfgenamen c.q. de curator of de bewindvoerder is/zijn verplicht de verhuisgoederen terug te nemen voor het einde van de periode waarover bewaarloon moet worden betaald. De artikelen 9 en 14 zijn van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 12 – Verplichtingen van de bewaarnemer 1. De bewaarnemer verplicht zich verhuisgoederen te bewaren en terug te geven, waarbij hij is gehouden de verhuisgoederen terug te geven in de staat waarin hij ze heeft ontvangen. Bij de bewaring moet de bewaarnemer de zorg van een goed bewaarder in acht nemen. 2. De bewaarnemer is verplicht de klant gedurende de bewaarneming toegang te verschaffen tot de in bewaring genomen verhuisgoederen tegen  vergoeding van de daaraan verbonden extra door de bewaarnemer te maken kosten en mits daaromtrent vooraf met de bewaarnemer een afspraak is gemaakt.

ARTIKEL 13 – Verzekering 1.  De bewaarnemer is verplicht verzekerd te zijn tegen zijn aansprakelijkheidsrisico’s uit hoofde van de wet en deze voorwaarden. 2. De bewaarnemer wijst de klant erop dat, teneinde verzekerd te zijn tegen risico’s waarvoor de bewaarnemer niet aansprakelijk is: a. de klant een tijdelijke opslagverzekering voor verhuisgoederen voor de bewaarnemingperiode dient af te sluiten, dan wel b. de klant zijn eigen inboedelverzekering gedurende de bewaarneming dient over te schrijven naar het adres van de bergplaats.

ARTIKEL 14 – Betaling en zekerheden 1. Het bewaarloon en eventuele andere uit de overeenkomst voortvloeiende kosten moeten steeds per, door de klant en de bewaarnemer,  overeengekomen periode worden betaald. 2. Alle kosten die de klant verschuldigd is aan de bewaarnemer moeten voor teruggave van de verhuisgoederen zijn voldaan. De bewaarnemer heeft het recht van terughouding op de in bewaring genomen verhuisgoederen totdat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan ter zake van de gesloten bewaarnemingovereenkomst of een voorafgaande, tussen dezelfde partijen gesloten verhuisovereenkomst. 3. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De bewaarnemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de bewaarnemer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en alle door hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de consument worden afgeweken. De bewaarnemer stuurt de betalingsherinnering aangetekend aan de klant naar het hem laatst bekende adres. 4. Als de betalingsachterstand van de klant meer dan drie maanden bedraagt, gerekend vanaf de oorspronkelijke betalingsdatum, of zodra de betalingsachterstand de dagwaarde van de in bewaring genomen verhuisgoederen inclusief kosten van verkoop of ruiming overtreft, verkrijgt de bewaarnemer het recht de overeenkomst op te zeggen en tot openbare verkoop (pandrecht) van de verhuisgoederen over te gaan: a.  als hij de klant, via een aangetekend schrijven gesommeerd heeft alsnog te betalen en b.  als hij de klant bij deurwaardersexploot nogmaals heeft gemaand de verschuldigde kosten te voldoen. In het exploot dient vermeld te worden dat de bewaarnemer tot openbare verkoop zal overgaan als de genoemde termijn is verstreken. De openbare verkoop mag worden vervangen door een onderhandse verkoop, indien de te verwachten kosten van openbare verkoop meer zullen gaan bedragen dan de geschatte opbrengst van de verhuisgoederen. 5. De bewaarnemer is verplicht de opbrengst van de verkochte verhuisgoederen, onder aftrek van de op grond van de overeenkomst verschuldigde kosten, de vanwege de betalingsachterstand verschuldigde kosten en de in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, aan de klant ter hand te stellen.

ARTIKEL 15 – Aansprakelijkheid van de bewaarnemer 1.  Bij het niet nakomen van de op hem rustende verplichtingen is de bewaarnemer aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade, tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig bewaarnemer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een bewaarnemer de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen. 2.  De bewaarnemer kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op: a. de gebrekkigheid van de bewaarplaats; b. de gebrekkigheid van het materiaal dat hij gebruikt. c. enig door toedoen van derden, wier handelingen niet voor risico van de klant komen, aan de verhuisgoederen aangerichte schade. 3.  De bewaarnemer is niet aansprakelijk van de in bewaring te nemen verhuisgoederen wanneer de klant niet een inventarislijst heeft overhandigd aan de bewaarnemer. 4.  De bewaarnemer is, mits hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan en behoudens tegenbewijs, niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van  bijzondere risico’s verbonden aan een of meer van de volgende omstandigheden: a. schade aan of verlies van de in bewaring genomen verhuisgoederen indien de schade of het verlies voortkomt uit eigen gebrek of eigen bederf van deze verhuisgoederen; b.  schade aan zaken die niet door de bewaarnemer of zijn personeel zijn ingepakt, verpakt of uitgepakt en die niet te wijten is aan handelingen van de bewaarnemer of zijn personeel;  c. schade veroorzaakt door het uitlopen van vloeibare stoffen uit lampen, flessen, vaten en dergelijke; d. schade aan elektrische, elektronische en mechanische apparatuur, uurwerken, barometers voor zover de schade uitsluitend samenhangt met de aard of de staat van de betrokken zaak; e. het aflopen van de foelie van spiegels of de beschadiging daarvan; f. schade aan de verhuisgoederen zoals door mot, houtworm of roest mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd; g. schade die voortvloeit uit de aard van de in bewaring genomen zaken zelf, zoals bijvoorbeeld vers gepolitoerde of geschilderde meubelen, het loslaten van gips van geschilderde of vergulde spiegel- of schilderijlijsten, het loslaten van lijm van stukken van meubelen, het inwerken van de atmosfeer op pasteltekeningen, het ontstemmen van piano’s, het achteruitgaan van de kwaliteit van informatiedragers zoals audio- en   videobanden en dergelijke, mits de overeengekomen zorgmaatregelen zijn uitgevoerd;  h. schade als gevolg van het verloren gaan van sleutels van meubelen, tenzij deze aan de bewaarnemer of zijn personeel werden overhandigd en hiervan blijkt uit de inventarislijst; i. schade als gevolg van het verloren gaan van zaken zoals bankpapier, munten en penningen, geldswaardig papier, edele metalen, edelgesteente, sieraden, documenten en verzamelingen als niet uit de inventarislijst of een ander door de klant en de bewaarnemer ondertekend document blijkt dat deze zaken daadwerkelijk in bewaring zijn gegeven. 5. Wanneer de bewaarnemer bewijst dat, gelet op de omstandigheden van het geval, het niet nakomen van de op hem uit hoofde van de in artikel  12 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van een of meer der hierboven in lid 3 genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs.

ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid van de klant 1. De klant moet de schade die de bewaarnemer heeft geleden als gevolg van door de klant in bewaring gegeven verhuisgoederen vergoeden, alsmede alle noodzakelijk gemaakte kosten van eventuele ontruiming, verkoop, betekening van deurwaardersexploten, en dergelijke. 2. Indien de klant zijn verplichting niet is nagekomen als bedoeld in artikel 7, komen eventuele kosten die daarvan het gevolg zouden zijn  ten laste van de klant.

ARTIKEL 17 – Schademelding 1. Direct waarneembare schade dient bij of dadelijk na de teruggave aan de bewaarnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de bewaarnemer  wordt geacht de verhuisgoederen zonder direct waarneembare schade te hebben teruggegeven. 2. Niet-direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na de teruggave aan de bewaarnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan de bewaarnemer wordt geacht de verhuisgoederen zonder niet-direct waarneembare schade te hebben teruggeven. 3. Dadelijk na teruggave kan de klant op verzoek uitstel worden verleend van de in lid 1 en 2 vermelde termijnen. Eventuele schade dient alsdan vóór het verstrijken van de uitsteltermijn te worden gemeld. 4. De schadeaangifte dient schriftelijk of elektronisch te gebeuren.

ARTIKEL 18 – Schadevergoeding bij aansprakelijkheid 1. Voor zover de bewaarnemer aansprakelijk is wegens het niet nakomen van zijn verplichtingen zoals genoemd in artikel 12 heeft de klant recht op een vergoeding welke als volgt is samengesteld: a. bij totaal verlies of vermissing een vergoeding gelijk aan de waarde die het betrokken verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, vermeerderd met eventuele kosten die direct verband houden met de schade; b. bij gedeeltelijk verlies of beschadiging een vergoeding die ter keuze van de klant bestaat uit:  − een redelijk bedrag voor herstel van het beschadigde verhuisgoed;  −  een bedrag gelijk aan de waarde die het verhuisgoed zou hebben gehad op het tijdstip waarop en de plaats waar het had moeten worden afgeleverd, verminderd met de restwaarde van het verhuisgoed bij de teruggave, alsmede met eventuele besparingen aan de zijde van de klant. 2. De schadevergoeding die de bewaarnemer op grond van een door hem aangegane overeenkomst tot bewaarneming van verhuisgoederen is verschuldigd wegens het niet nakomen van de op hem uit hoofde van die overeenkomst rustende verplichtingen, is beperkt tot het bedrag zoals vastgesteld in  het Koninklijk Besluit van 11 maart 1991, ter uitvoering van artikel 8:1182 BW (€ 23.000 per inboedel). Partijen kunnen evenwel overeenkomen  dat de maximale contractuele aansprakelijkheid van de bewaarnemer uit deze overeenkomst tegen vergoeding verhoogd wordt tot een nader aan  te geven bedrag. 3. De mogelijkheid tot het instellen van een vordering door de klant vervalt een jaar na de datum van teruggave van de verhuisgoederen, dan wel na beëindiging van de overeenkomst op grond van artikel 9 en artikel 10 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 19 – Klachten Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de bewaarnemer tijdig nadat de klant de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 20 – Toepasselijk recht Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van de AVBV zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

 

Algemene voorwaarden ABC Den Hartog Verhuizingen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met ABC den Hartog Verhuizingen BV hierna te noemen ‘de vervoerder’, gesloten overeenkomsten. De contractuele wederpartij van vervoerder wordt nader aangeduid met de ‘opdrachtgever’. De vervoerder is ingeschreven in de KvK onder nummer: 27058433. De vervoerder wijst eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk af.

1.1 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand doordat de vervoerder een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van de klant. Alle aanbiedingen van de vervoerder zijn vrijblijvend. Als de opdrachtgever aan vervoerder informatie, gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag vervoerder uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren. Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist of niet tijdig aangereikte informatie, gegevens, tekeningen e.d.

1.2 Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de gemaakte afspraken na te komen en alle vragen die door de vervoerder zijn gesteld in het kader van de situatie in het pand, woning c.q. object juist te beantwoorden. De opdrachtgever is tevens verantwoordelijk bij het in- en uitladen en het plaatsen te controleren of de juiste goederen worden afgeleverd en deze te controleren op schade.

1.3 Bij 2de handsgoederen of inboedels

De opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat alle goederen goed en handelbaar verpakt zijn. De vervoerder is niet aansprakelijk voor goederen die in verhuisdozen elkaar kunnen raken en beschadigen, bij twijfel is de vervoerder gemachtigd in het bijzijn van de klant deze te controleren.

1.4 Ophaal / afleveradres

De opdrachtgever dient altijd aanwezig te zijn op het ophaal- afleveradres. Indien dit niet mogelijk is wordt dit vooraf, doch tijdig (uiterlijk 24 uur voorafgaand de uitvoer dag) besproken met de vervoerder. Het ophaal- c.q. afhaaladres (binnenzijde en buitenzijde) dient goed bereikbaar te zijn en geen obstakels te bevatten die het vervoer van de goederen kunnen beschadigen of hinderen bij het in- en uithuizen. Kosten en aanvragen die moeten worden gemaakt omtrent parkeerontheffingen komen voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat eventuele ontheffingen op dag van levering aanwezig zijn. Ook bijkomende kosten als parkeerbelasting en tol, zijn voor rekening van de klant en zullen worden door berekend. De vervoerder bepaalt dat er voldoende hulp aanwezig is voor het in- en uithuizen van de goederen. Als er vooraf is besproken dat over een trap moet worden verhuisd, bepaalt de vervoerder hoeveel hulp daarvoor aanwezig moet zijn. De klant is verantwoordelijk voor de goederen, welke worden geleverd, ook daadwerkelijk en eenvoudig naar binnen kunnen (zonder gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals takel-machines). Goederen die niet naar binnen worden verplaatst, worden besproken met de klant. De eventuele gevolgen voor beschadigingen zijn voor risico van de opdrachtgever indien hij toch beslist dat het naar binnen moet. De vervoeder is hier derhalve niet voor aansprakelijk, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de vervoerder. De klant zorgt ervoor dat alle obstakels, welke het naar binnen of naar boven brengen van goederen kunnen bemoeilijken, worden verwijderd. Denk hierbij aan kastjes, schilderijen, tafeltjes, lampen of andere voorwerpen die langs de route staan of hangen. De klant dient parket, laminaat, houtenvloeren of besmettelijke vloerbedekking af te dekken met plastic of karton. Ook dient de opdrachtgever huisdieren uit de looproute te houden zodat deze niet kunnen ontsnappen of in de weg lopen. Als de opdrachtgever geen moeite heeft gedaan om de hierboven vermelde zaken te verwijderen of af te dekken zijn deze voor rekening en risico van de opdrachtgever.

1.5 Kostbare bezittingen

Indien de opdrachtgever kostbare bezittingen heeft, dient hij deze tijdens de verhuizing zelf bij zich te houden. Denk hierbij aan geld en sieraden, maar ook bijzondere goederen die voor u van veel waarde zijn (bijvoorbeeld waardevolle kunstgoederen). De vervoerder is niet aansprakelijk voor verdwijning, beschadiging of vermissing van deze goederen.

1.6 Aansprakelijkheid

De vervoerder kan alleen aansprakelijk worden gesteld als de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de vervoerder, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen vervoerder verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. De aansprakelijkheid van vervoerde per gebeurtenis is beperkt tot:

A: voor vervoer binnen Nederland, niet op basis van het C.M.R.-verdrag, tot maximaal het bedrag waarvoor de vervoerder op basis van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek / de AVC aansprakelijke bent;

B: voor verhuisgoederen tot maximaal een bedrag van €68.067,- per inboedel.

C: schade die geringer is dan of gelijk is aan € 75,– is voor rekening van de klant, voor schade groter dan € 75,– kan vervoerder aansprakelijk worden gesteld.

De vervoerder is nimmer aansprakelijk voor letselschade bij de opdrachtgever, ontstaan tijdens de hulp die vervoerder biedt bij het sjouwen in samenwerking met de Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet bij vervoerder. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. De beperkingen van aansprakelijkheid gelden tevens jegens de door vervoerder ingeschakelde derden of ondergeschikten.

1.7 Demontage en montage van meubelen

Vervoerder/handyman is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan ondeugdelijk meubilair of in het verleden foutief gemonteerde delen. Indien van toepassing en indien mogelijk zal vervoerder hieromtrent de opdrachtgever op wijzen. De verdere uitvoering van montage en demontage geschiedt alsdan op eigen risico van de klant. De opdrachtgever dient vooraf aan te geven of er meubels uit elkaar moeten worden gehaald, dit in verband met extra tijd die hiervoor moet worden vrij gemaakt. De vervoerder dient er namelijk rekening mee te houden dat alle extra werkzaamheden die hiervoor moeten worden verricht (en dus extra tijd vergen) in de planning passen. De vervoerder heeft de mogelijkheid om de klant mede te delen dat deze werkzaamheden niet zullen plaats vinden indien er onvoldoende tijd beschikbaar is. Bij uitvoering van deze werkzaamheden worden de extra kosten doorberekend. Het gebruik maken van een handyman voor het aansluiten van wasmachine, wasdroger en vaatwasser of andere elektrische apparaten geschiedt op eigen risico van de klant.

1.8 Verzekering

Op al onze diensten zijn de bekende AVVV verhuiscondities laatste versie van toepassing. Dit betekent dat schades die alleen veroorzaakt zijn door medewerkers van ABC den Hartog Verhuizingen in behandeling worden genomen volgens de daarvoor geldende condities en verzekering. Ook dient rekening te worden gehouden met de dagwaarde en waarde vermindering van het object. Indien de verzekeraar om welke redenen dan ook niet tot uitkering overgaat, is het bepaalde in artikel 1.6 van toepassing. Weersomstandigheden waardoor schade is ontstaan vallen niet onder de dekking. Eventuele schades die zijn ontstaan tijdens de werkzaamheden worden achteraf afgehandeld en mogen niet te worden verrekend met de factuur.

1.9 Tarieven

Alle door vervoerder genoemde tarieven zijn exclusief BTW en overige verschotten, tenzij dit anders is overeengekomen. Het tarief wordt bepaald aan de hand van de gemaakte kilometers en de tijd die nodig is voor het in- en uithuizen en vervoeren van de goederen. De vervoerder bepaalt de afstand, die is afgelegd om bij de plaats van bestemmingen te komen, dit op basis van de reguliere routeplanners. De door vervoerder te bepalen route is niet onderhandelbaar.      De kilometers en tijd gaan in vanaf standplaats Dordrecht, waar vervoerder gevestigd is en eindigen ook in de Gemeente Dordrecht. Deze kosten worden ook meegerekend aan de hand van de nog af te leggen kilometers volgens het navigatiesysteem. Indien er sprake is van meerwerk kan de vervoerder de kosten doorberekenen en de levertijd dienovereenkomstig verlengen.

1.10 Annulering

Het is mogelijk dat de klant niet op de overeengekomen plaats en tijd is of niet op tijd kan zijn. Indien op de overeengekomen datum, plaats en tijd niemand aanwezig is om het de werkzaamheden mogelijk te maken, wordt er 85% van de ritprijs bij de klant in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever te laat is wordt door de vervoerder bepaald of de rit door kan gaan in verband met andere opdrachtgevers. Kan er gewacht worden, dan gaat dat in goed overleg en worden de kosten die door de extra tijd verloren gaan in rekening gebracht. Mocht dat niet het geval zijn dan wordt er een nieuwe afspraak voor levering gemaakt en ook hiervoor worden extra kosten in rekening gebracht, maar dan nog moet levering op dezelfde dag plaats vinden, dit in verband met de volgende opdrachtgevers. Om te controleren of er echt niemand thuis is zal de vervoerder de klant telefonisch proberen te bereiken.

1.11 Vertragingen

Als door onmacht of omstandigheden de vervoerder niet op het gewenste tijdstip aanwezig kan zijn, of indien de vervoerder de opdracht niet tijdig kan uitvoeren c.q. kan afronden, laat hij dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk weten. Vervoerder kan in dit geval niet aansprakelijk of in gebreke worden gesteld. Omstandigheden, die een overmacht situatie voor vervoerder opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie vervoerd er bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan vervoerder bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, ongevallen, files, ziekte bij vervoerder. De vervoerder zal zich naar beste vermogen inspannen om de afspraken zo goed als mogelijk na te komen. De door vervoerder opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij vervoerder er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.

1.12 Betalingen

Betalingen worden contant voldaan aan het einde van de levering bij de vervoerder, tenzij anders is overeengekomen. Factuur wordt meteen of per e mail of per post afgegeven. Bij betaling achteraf gelden de navolgende condities: Betaling binnen 14 dagen na (deel)factuurdatum. De klant is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de vervoerder de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de uitvoering van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is. Rente bij zakelijke transacties: De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW). Rente bij transacties met consumenten: De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW). Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties: Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is de Opdrachtgever aan de vervoerder buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente, met een minimum van € 50,–. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door de klant verschuldigd. Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten: Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de consument / klant aan vervoerder de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling – waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt – vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning. Indien de vervoerder in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van klant.

1.13 Reclames en klachten

Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat vervoerder op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 6 maanden na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

1.14 Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van vervoerder is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing

Vastgesteld te Dordrecht op 1 sept 2014.

Get in Touch

(123) 456-7890
info@divihelper.com

Open Hours

6am – 5pm Everyday

Our Office

1234 Divi St. #100
San Francisco, CA

Email Us

Call Now Button